Home

Regelbok vårdval rjl

Regelbok för vårdval i Jönköpings län Fastställd av landstingsfullmäktige 22 september 2009. Reviderad av landstingsfullmäktige 23-24 november 2010, 22-23 november 2011 och 27-28 november 2012. Landstinget i Jönköpings län. Landstinget i Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköpin Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka grunder ersättning ges VÅRDVAL Regelbok för vårdval i Jönköpings län Fastställd av landstingsfullmäktige 22 september 2009. Reviderad av landstingsfullmäktige 23-24 november 2010 och 22-23 november 2011. Landstinget i Jönköpings lä

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2020 1. Vision och övergripande mål 1.1 Vision för Region Jönköpings län För ett bra liv i en attraktiv region. 1.2 Övergripande mål Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hel Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-12-04 8 Mål och grundläggande principer Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 1. Stärker invånarnas inflytande genom att invånarna väljer vårdgivare ersättningen följer invånaren redovisning av kvalitet och resultat är offentlig Vårdvalsmodell för Landstinget i Jönköpings län och Regelbok för vårdval i Jönköpings län bygger på Lag om valfrihetssystem (2008:962) och har tagits fram av en multiprofessionell projektgrupp under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören. Projektgruppen har genomfört flera workshopar med brett deltagande av olik

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok

Region Jönköpings läns webbplats för vårdgivare om vårdval i primärvården och specialiserad ögonsjukvård. Förfrågningsunderlag, ansökningsblankett och information om uppdrag, villkor och ersättning Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-12 7 Mål och grundläggande principer Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 1. Stärker invånarnas inflytande genom att invånarna väljer vårdgivare ersättningen följer invånaren redovisning av kvalitet och resultat är offentlig Detta är ett förtydligande till Primärvård inom vårdval Regio n Jönköpings län - Regelbok 2021, avsnitt 3.19 Systematiskt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet ska främja vårdcentralen att bedriva innovativa insatser för att systematiskt förbättra sin verksamhet, utifrån de listade invånarnas/patienternas behov, med påvisbar patientnytta ur ett kliniskt perspektiv §164 Regelbok ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2020 Diarienummer: RJL 2019/2086 Beslut Nämnd för folkhälsa och sjukvård 1. Överlämnar förslag till regelbok för ögonsjukvård inom vårdval i Region Jönköpings län 2020 till regionstyrelsen. 2. Förtydligar att det t ill nästa avtalsperiod kommer att sk Regelbok primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2022 Diarienummer: RJL Beslut 2021/128 Nämnd för folkhälsa och sjukvård • Överlämnar förslag till regelbok för primärvård inom vårdval i Region Jönköpings län 2022 till regionstyrelsen, med ändringsyrkanden enligt nedan. Reservatione

Enligt regelbok Primärvård inom vårdval i Jönköpings län ska de tre gemensamma närakuter vara öppna vardagar 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00. Utöver detta föreligger ett beredskapsansvar vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag gällande vårdintyg och konstaterande av dödsfall utanför sjukhus samt vid behov akuta besök i kommunala eller eget boende Detta är ett förtydligande till Primärvård inom vårdval Regi on Jönköpings län, Regelbok 2021, avsnitt 3.2 Vårdcentralens uppdrag - G eografiskt närområde. Fastställt av primärvårdsenheten. Vårdcentralen ansvarar för ett geografiskt närområde Vårdval: Vi har också tagit del av Regelbok 2019 Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län. Av regelboken framgår att läkemedelsgenomgångar ska genomföras enligt socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). Vårdcentralen ska erbjud vårdcentralernas uppdrag enligt Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2021 Komplement till regelbok för vårdval primärvård 1/3 2018-03-15 Ersättning år 2018 Ersättningen redovisas i SEK och avser årsbelopp. För belopp tidigare år, se dokument under ekonomiska förutsättningar tidigare år. För vårdenhet som inte är regionägd tillkommer 3 % extra ersättning på alla nedanstående belopp

§ 17 Regelbok för Vårdval hud 2019 § 18 Förlängning av avtal avseende Vårdval hud med Kronobergs Huddoktor AB § 19 Svar på motion - Angående successiv avtrappning av partistöd § 20 Svar på motion - Motion angående ersättarplatser § 21 Framtidens primärvård - direkti Komplement till regelbok för vårdval primärvård 1/3 2017-08-23 Ersättning år 2017 Ersättningen redovisas i SEK och avser årsbelopp. För belopp tidigare år, se dokument under ekonomiska förutsättningar tidigare år. För vårdenhet som inte är regionägd tillkommer 3 % extra ersättning på alla nedanstående belopp Komplement till regelbok för vårdval primärvård 1/3 2016-03-31 Ersättning år 2016 Ersättningen redovisas i SEK och avser årsbelopp. För belopp tidigare år, se dokument under ekonomiska förutsättningar tidigare år. För vårdenhet som inte är regionägd tillkommer 3 % extra ersättning på alla nedanstående belopp Klinikens två öppenvårdsmottagningar, lokaliserad i Norrköpings centrum och har uppdrag utifrån vårdval och som styrs av Regelbok vårdval. Norrköping tillhör den fjärde storstadsregionen och har en god infrastruktur som möjliggör en bred arbetsmarknad För att få godkännande krävs att leverantören uppfyller nedan angivna krav och förutsättningar angivna i dokument villkor för godkännande och villkor för återkallelse samt Regelbok Vårdval BUP. För att bli en del av Vårdval Kronoberg - Specialiserad BUP i öppenvård krävs även ett avtal med Region Kronoberg

Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 202

  1. 5 Enligt riksavtal för utomlänsvård ersätter ett hemlandsting ett vårdlandsting som förskriver och lämnar ut hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. 6 Bilaga 6 7 Särskild ansvarsfördelning finns avseende handrehabilitering (bilaga2) 8 SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvår Regelbok för auktorisation
  2. Parlamentarisk nämnden 26/3 Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen Alla partier fick lämna sina synpunkter kring dom politiska förutsättningarna för perioden 2022-2026. Detta för att landa i ett förslag som kan gå igenom fullmäktige senare i år. Sammanfattningsvis jobbar vi här principiellt för att skapa mer demokratiska nämnder genom att ge nämndledamöter större möjlighet att.
  3. Protokoll Instans: Regionstyrelsen Mötesdatum: 2021-08-24 Regionstyrelsen Datum: 2021-08-24 Tid: 09:00-11:35 Plats: Bolmen/digitalt Ledamöter Mikael Johansson (M), ordförande Sven Sunesson (C), vice ordförande Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförand
  4. Telefon: 010-241 00 00 . Adress: Box 1024 551 11 Jönköping . E-post: regionen@rjl.se. Fax:. Region Jönköpings län publicerar siffror på antal sjukhusvårdade, anta
  5. detta dokument, Regelbok inklusive bilagor 1-5. Fastställda styrdokument i form av policy, riktlinjer och överenskommelser som rör Vårdval Västernorrland ges tillgång till via extern webb (www.lvn.se /Vårdval) eller vid förfrågan i samband med ansökan om att driva vårdcentral

Vårdval i Jönköpings län - information till vårdgivare

VÅRDVAL UPPSALA LÄN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG REGELBOK FÖR PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING Fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 18 april 2011. Gällande från den 1 maj 2011. Förfrågningsunderlaget är reviderat av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 21 oktober 2013 Gällande från den 1 januari 201

Systematiskt förbättringsarbete 2021 - rjl

Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Digifysiskt vårdval - tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42). Till betänkandet fogas särskilda yttranden av experterna Eva Domanders, Karin Liljeblad och Sven Söderberg. Uppdraget är härmed slutfört Utgångpunkten är regelbok för vårdval. Samverkan och dialoger sker i MPG, Storgrupp sjukvård och i uppföljningsmöten med och inspektion av respektive privat vårdcentral. En viktig del i all samverkan är dialog och gemensamt lärande Se lediga jobb som Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning i Eksjö. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Eksjö som finns hos arbetsgivaren Se lediga jobb som Controller i Jönköping. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Jönköping som finns hos arbetsgivaren

Jourverksamhet - riktlinjer för primärvården - rjl

Se lediga jobb som Transportledare och transportsamordnare i Jönköping. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Jönköping som finns hos arbetsgivaren Vårdval Stockholm, Husläkarverksamheten och det hälsofrämjande arbetet En studie med utgångspunkt från vårdens professioner SCB. Intervjuerna, Stockholms Läns Landstings Regelbok för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, samt en tidigare genomförd forskningsstudie från Västerbotten, utgjorde underlag fö När hälso- och sjukvårdsnämnden imorgon, tisdagen den 13 april, sammanträder väntas beslut fattas om att godkänna förslaget till regelbok för vårdval öppen specialiserad ögonsjukvård. - Vi välkomnar givetvis att vårdval inom ögonsjukvården nu kommer genomföras i Östergötland

Ansvar för geografiskt närområde - rjl