Home

El avfall

Säker hantering av farligt avfall och elektronik Renova

0,53% el-avfall på 149 000 ton hushållsavfall ger 790 ton som inte är utsorterat. Importerat avfall - vet du vad det innehåller? Gör analys och få rätt information. Nyttan av plockanalys. Plockanalys är en metod för att karaktärisera avfall vilket innebär att avfallet handsorteras i olika fraktioner Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar ingen roll för att definiera något som avfall eller inte. Hur avfall ska definieras är gemensamt för hela EU. Grundläggande bestämmelser om avfall finns i. El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektroniskt avfall. Verksamheten drivs av de avgifter som producenterna av elektroniskt avfall betalar. Företag som räknas som producenter

Ta del av nyheter, analyser och fördjupning om avfallsbranschen. Avfall Sverige bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Vi publicerar löpande nyheter om bland annat vad som är aktuellt i avfallsbranschen, arbetet i våra arbetsgrupper samt om vår opinionsbildning I framtiden är avfall en hållbar resurs. Aska efter biomassa- eller avfallsförbränning har tidigare behandlats som värdelöst avfall. I framtiden behöver vi kunna avskilja skadliga ämnen ur askan, återvinna värdefulla ämnen och använda produkten som blir över på ett hållbart sätt, säger Leena Hupa, professor i oorganisk kemi vid.

Varan har lagts till i varukorgen. Gå till kassan. Om tjänsten; Kontakta oss; Logga i El-avfall tas upp i en särskild del i slutet. Listan ska vara ett hjälpmedel men den som producerar avfall måste själv ta ansvar för hur det klassificeras. För material och produkter i bokstavsordning, se bilaga 5 Söklista - Material och produkter från rivning/utbyte El-avfall. Så hanteras . El-avfall. I Sverige ansvarar producenterna för insamling och återvinning av el-avfall. Branschen sköter detta genom sitt gemensamma servicebolag El-Kretsen som år 2007 hämtade 160 100 ton el-avfall från ett 1 000-tal insamlingsplatser i hela landet. El-avfall består till 99 procent av återvinningsbart material För aktuell förteckning över el-avfall som ingår i el-retur, det vill säga elavfall av hushållstyp - se Elkretsen. Kör själv till återvinningscentral. Elavfall som ingår i el-retursystemet kan kostnadsfritt lämnas på återvinningscentralerna Lövsta, Sätra, Vantör och Östberga. Krav på registrerin 16 02 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning: 16 02 09* Transformatorer och kondensatorer som innehåller en PCB-produkt och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall. 16 02 10* Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av en PCB- produkt och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall

Nya krav på förvaring av el-avfall. 2013-03-03. Från den 1 maj i år måste el-avfall lagras skyddat från nederbörd, det framgår i en ändring av Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2005:10. Tidigare har nederbördsskydd enbart gällt förbehandlare av el-avfall, men med ändringarna omfattas även de som lagrar el-avfall Avfallsdirektivet beslutades inom EU 2008 och ersatte tre gamla direktiv: ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja. Europeiska unionens råd beslutade 2018 om revideringar i avfallslagstiftningen av sex direktiv på avfallsområdet, genom det så kallade avfallspaketet Med godkännande av avtal att El-Kretsen agerar ombud kommer El-Kretsen att lagra denna anteckning, enligt 6 kap. 6-7 §, samt skicka den vidare till registret. I övrigt kommer El-Kretsen att med befintliga anteckningar som vi har för transporter m.m. rapportera detta enligt kraven på farligt avfall

El- och elektronikavfall - Tyresö kommu

  1. El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt elavfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt
  2. El-avfall - Sundfeldts Miljötjänst AB - Kil - 054-533444 - Magnus Sundfeldts - Gjutaregatan 10, 665 32 Ki
  3. El-avfall som inte omfattas av producentansvar kan lämnas på Hagby elektronikmottagning mot betalning enligt taxa. Vid avlämning på Hagby ska uppgifter om avfallsproducent och transportör lämnas. Läs också de allmänna bestämmelserna för vad som gäller vid avlämning (finns i rutan Läs mer tillsammans med Deklaration för el-avfall)

El-avfall som inte får lämnas till kommunens återvinningscentraler är till exempel: Elektrisk utrustning för bilar Fast installerad utrustning för uppvärmning eller ventilation t.ex. element/ radiatorer, fläktar, luftkonditionering och varmvattenberedar Insamling och återvinning av batterier. Batterier samlas in via El-Kretsens 10000 batteriholkar runt om i landet, samt kommunernas återvinningscentraler, miljöstugor, fastighetsnära insamling och från butiker. Tillsammans med inbyggda batterier som tas ut ur insamlade produkter samlar vi årligen in cirka 3000 ton batterier Farligt avfall på företag. Elavfall. Företag måste från och med 1 februari 2021 kunna uppvisa ett så kallat avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna el-avfall på våra återvinningscentraler. Som besökare ansvarar du själv för att söka upp personalen och uppvisa ett giltigt avlämnarintyg innan avfallet lämnas

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Farligt Avfall-bilen kör enligt schema höst- och vårturer. Vårens turer börjar i mars och sträcker. El-avfall. El-avfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri. Du kan lämna ditt el-avfall kostnadsfritt till kommunens återvinningscentraler. Varför ska el-avfall samlas in? Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor. Så här sorterar du! Att sortera rätt är inte så svårt som man kan tro - faktum är att det kan vara både enkelt och roligt. Vi vill inspirera dig att bli både ekonomi- och miljösmart på en och samma gång! Det finns många skäl till varför man ska sortera sina sopor - miljö, plånbok och hållbarhet är några. Vi behöver.

El-avfall - byggavfall, hushållsavfall, tjänster och service, avfall, farligt avfall, sophämtning, avfallshantering, industriavfall, kompostering, miljö, avlopp. El-avfall Vasastan - container, metall, byggavfall, aluminiumskrot, brännbart avfall, avfallshantering, batteriåtervinning, metallavfall, kabelskrot, återvinning. Insamlingen och behandling av avfall är en viktig infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå miljömålen Eget icke-farligt avfall mindre än 10 ton eller 50 kubik-meter per år får transporteras fritt. Över denna mängd krävs tillstånd från länsstyrelsen. Farligt avfall Särskilda regler gäller för farligt avfall, inklusive el-avfall. Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen Upptäcka nya hushållsvaror trenderna. Säker betalning & leverans

Hållbarhet - Tekniska Verken i Kiruna AB

Det finns 36 anläggningar i Sverige som förbränner kommunalt avfall. Värme och el. Vid avfallsförbränning återvinns energin i avfall. I Sverige finns avfallseldade kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, samt värmeverk med enbart värmeproduktion Avfall kan användas för att värma upp bostäder. I stället för att skicka iväg avfallet till deponi kan det användas som bränsle. Avfall är ett bränsle som används för de svenska fjärrvärmesystemen. Genom att omvandla avfall till energi skapas värme som räcker till 1 250 000 bostäder och el för 680 000 bostäder

Syftet med programmet Biokraft är att bidra till att el- och värmeproduktion från biobränsle och avfall möjliggör ett hållbart energisystem. Programmet omfattar forskning, utveckling och innovation som kan leda till robusta och flexibla lösningar samt ökad resurs-, kostnadseffektivitet och minimal miljöpåverkan I Ragn-Sells material- och sorteringsguide hittar du information om de avfallstyper vi samlar in från våra kunder. Använd sökrutan ovan, eller klicka dig fram via menyn för mer information om materialet samt vad du får och inte får slänga i en behållare avsedd för ett särskilt avfall

Envir Ab - Handplockad kunska

Avfall - Naturvårdsverke

Namn Slag Så hanterar du avfallet - Dalaavfall. Deponi. El-avfall. El-avfall. Metallskrot. Brännbart avfall. El-avfall. El-avfall El-avfall Miljösamverkan Stockholms Län Arbetsgruppen inom delprojektet El-avfall 2009 Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se. MILJÖSAMVERKAN 2 (5) STOCKHOLMS LÄN 2010-01-19. även för insamling av hushållens el-avfall (batterier) och textilavfall. Således är FTI inte direkt berörda av de förslag som utredningen lägger fram men ser likväl att det finns beröringspunkter som föranleder att inkomma med ett kortfattat remissvar. REMISSVAR Samordning mellan olika bestämmelser om avfall

Farligt avfall - Skellefteå kommu

Avfall och återvinning. I dag är avfall inte längre sopor, utan en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras. I stället för att slänga gamla saker kan man återanvända dem eller nyttja avfallet som bränsle till fjärrvärmeproduktion och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar • el-avfall • färg • glödlampor • lysrör • olja • m m Containerramp • brännbart • deponi • metallskrot • resårmöbler • tryckimpregnerat virke • träavfall • wellpapp Välkommen till Malmen återvinningscentral Här lämnar du som privatperson boende i Linköpings kommun di˜ grovavfall, el-avfall och farliga avfall

Inlägg om el-avfall skrivna av Mattias Josefsson. Sverige har ett av världens mest välfungerande system för insamling och återvinning av el-avfall. År 2007 återvanns 159 000 ton, eller drygt 17 kg per invånare el-avfall Stort el-avfall som t.ex. tvätt- och diskmaskiner, torkskåp, spisar, kyl-/frysskåp och TV-apparater lämnas vid Skå Återvinningscentral. Hämtning hemma kan beställas mot avgift. Batteriholkar Småbatterier kan lämnas i batteriholkar som finns vid alla återvinningsstationer och i vissa butiker. Här kan du lämna farligt avfall, el.

Används då avfall inte går att sortera för återvinning. Deponering. Även om utvecklingen går framåt blir det en del kvar som vi inte kan ta hand om. Detta läggs på avfallsupplag med omfattande miljöskyddsåtgärder. Denna metod kallas för deponering. Farligt avfall. Farligt avfall samlas in och omhändertas 2013-09-25 10:04 CEST Lämna in ditt el-avfall under Återvinningshelgen Återvinningshelgen - information och tävling den 28 september VafabMiljö finns på plats med information på många av. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas

Källsortering. Att källsortera innebär att du sorterar ut allt det som inte får kastas i den vanliga avfallspåsen. Det gör att du minskar din klimatpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns och att det inte sprids giftiga och miljöfarliga ämnen när el-avfall och farligt avfall slängs på fel ställe När du lämnar el-avfall krävs att du har med dig dokument i form av avlämnarintyg eller ett transportdokument. Avlämnarintyg ska först fyllas i och därefter får man ett e-postmeddelande med en QR-kod. QR-koden ska visas för personalen på återvinningscentralen före det att el-avfallet lämnas på anvisad plats Avfall Sverige: Därför är producentansvar bättre än pant på mobiltelefoner. Utöver miljöaspekter finns det även säkerhetsrisker med ett pantsystem på mobiler, enligt Avfall Sverige. Regeringens förslag på mobilpant riskerar att bromsa miljöarbete, menar Avfall Sverige Farligt avfall ska hanteras skilt från annat avfall. Det måste hanteras så att det inte riskerar att komma ut i avlopp eller till omgivningen och så att de inte kan orsaka andra skador. Du kan även lämna ditt farliga avfall till Röda slingan som är en årligt återkommande insamling av farligt avfall och smått el- och elektronikavfall som körs i våra kommuner

El-kretsens statistik för 2017 visar att hushållen lämnar in stora mängder el-avfall i Västmanland, Heby och Enköping, även om insamlingen gått ned de senaste åren. Hushållen i vår region är duktiga på att sortera elavfall Tändsticka - Ingen beskrivning. Detta händer med avfallet sen. Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi

Aktuellt Avfall Sverig

Avfallsdeponier är alla de upplag där avfall slutligt lagras. Avfallet kommer bland annat från hushåll och industrier, men utgörs även av askor från el- och värmeproduktion, förorenade jordmassor med mera. Avfallsdeponier är den näst största källan till utsläpp av metan efter jordbrukssektorn El. Datakälla: Reko Sundsvall. Exportera data till Excel. Trend: förbättring sedan 2007: Senaste värdet: 1229 ton (2019) Utgångsvärde: 1932 ton (2007) Kommentar. Det är viktigt att arbeta för ett renare avfall och farligt avfall är den viktigaste fraktionen att samla in. Sedan 2017 har mängden insamlat elavfall ökat eftersom villor.

Därefter krossades avfallet och grävdes över. Idag har vi ersatt soptipparna med moderna återvinningscentraler där allt som är möjligt återvinns i någon form - antingen till nya råvaror eller som värme och el. För att underlätta det är det viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats Det finns fler än 50 återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar och i vissa fall glas och metall. Men för övrigt avfall behöver du besöka en av våra två återvinningscentraler

Bål og brenning - Rakkestad kommune

Avlopp, Avfall, El & Vatten. Genom allabolag.se unika branschindelning kan du enkelt navigera dig till den bransch du är mest intresserad av och vill veta mer om. Allabolags branschindelning baseras på Svenska Näringsgrensindelnings (SNI) och ger en enkel och överskådlig bild av svenskt näringsliv. Se allt inom Avlopp, Avfall, El & Vatten lämna farligt avfall göteborg 28 August, 202 Allibert Furniture the whole range of Allibert products is here. Check it! A stylish bathroom available for everyone at low price. Enjoy it now

Klima og miljø — YS

I framtiden är avfall en hållbar resurs Åbo Akadem

Alt elektrisk og elektronisk avfall skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder. Det betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. Finn nærmeste gjenvinningsstasjon eller butikk som selger den typen produkt du skal levere inn (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk, bokhandel eller lignende) Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet. I förbränningsprocessen utvinns värme till ungefär 80 000 hushåll och el till cirka 200 000 hushåll. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion Grön el kommer från energikällor som solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle. Energikällorna är 100 procent förnybara, det betyder att de återhämtar sig snabbt och inte gör skada i naturen. På Affärsverken arbetar vi med ursprungsgarantier, vilket betyder att vi alltid kan garantera att elen kommer från producenter av.

Sök - omvarldsbevakning

Affärsverken levererar el, värme och fiber i Karlskrona. Vi samlar in avfall och kör skärgårdsbåtarna. Våra erbjudanden inom energi, infrastruktur och återvinning växer ständigt för att underlätta för dig eller ditt företag Elektriskt, elektroniskt avfall och lampor Elektriska eller elektroniska produkter inklusive lampor omfattas av producentansvaret. För mer information se: www.el-kretsen.se. Regler om avfall Du ska ha de kunskaper som krävs och hanteringen ska ske så att risker för människors hälsa eller miljön förebyggs Avfall och återvinning. Målet är att minska avfallet, men det avfall som trots allt uppstår vill vi ta hand om på rätt sätt. När du som Borlängebo sorterar rätt kan matavfall bli till biogas och biogödsel och ditt hushållsavfall bli till fjärrvärme och el. Samarbetet mellan oss gör Borlänge till en hållbar stad att leva i Vi vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Tidsangivelsen innefattar tid på plats hos dig som kund tills ditt avfall är lastat på fordonet som ska hämta. Tiden ska inte innefatta betalhantering, transport eller sortering på mottagningsanläggning. Detta kan hämtas

Så hanteras El-avfal

Hämtning av farligt avfall. Örebro kommun hämtar farligt avfall och elavfall två gånger per år, i maj och september/oktober. Lämna ditt farliga avfall och elavfall när vi kommer till ditt område Borlänge Energi sköter drift och underhåll av det lokala elnätet. Du kan också teckna ditt elhandelsavtal hos oss och bland annat få det unika Borlängepriset. Vi ser till att elen kommer hem till dig oljehaltigt avfall, (trasor, trassel) 15 02 02* förorenat av farliga ämnen: PCB, övrigt: 17 09 02* fogmassa, akrydurgolv, isolerglas: rökdetektorer: 16 03 13* utrustning som innehåller farliga komponenter: skott till bultpistoler: 16 04 01* ej detonerade, obrukbara skott: slam från oljeavskiljare: 13 05 01* smörjolja/smörjfett: 12 01 12. Farlig avfall, grovavfall, elavfall. SYSAV ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna på Sjölunda och Bunkeflo i Malmö. Där kan du lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. SYSAV - återvinningscentraler och miljöstationer. SYSAV:s sorteringsguide Farligt avfall lämnas på återvinningscentral. Ljuskällor och batterier kan lämnas i Samlaren som finns på olika ställen i kommunen, se länk. Om farligt avfall läggs i restavfallet finns det risk att kemikalier och tungmetaller sprids vid förbränningen, det är därför väldigt viktigt att de lämnas för särskilt omhändertagande på återvinningscentralen. Exempel El-avfall.

Ny støtteordning for el-varebiler – slik virker den

El, kyl och frys Stockholm Vatten och Avfal

Elmia Avfall & Återvinning är den självklara mötesplatsen för dig som är verksam inom avfallshantering, renhållning och återvinning. Här tar du del av nya trender och idéer samt visar upp dina produkter för en stor marknad Farligt avfall utgör i genomsnitt 0,03 procent och el-avfallet 0,09 procent av restavfallets vikt. Det farliga avfallet består av läkemedel, nagellack och kemikalier. El-avfallet är batterier, glödlampor, elkablar, laddare och annat typ av småel Vi är duktiga på att sopsortera i Sverige. Sverige ligger tillsammans med Tyskland, Belgien och Slovenien i topp bland Europas länder när det gäller andelen materialåtervinnin EL:IN är ett skåp för smidig insamling av smått elavfall och visst farligt avfall. Elavfall och farligt avfall innehåller miljöfarliga ämnen och det är därför extra viktigt att det tas om hand på rätt sätt. Det betyder i klarspråk att den här sortens avfall ALDRIG ska kastas i vanliga soppåsen. Här finns EL:IN-skåpe Transportdokument för farligt avfall. Den som lämnar farliga avfall för transport (avsändaren) ska för varje transport upprätta ett transportdokument med uppgift om. avsändare/lämnare (postadress, organisationsnummer, kommunkod) mottagare (postadress och organisationsnummer) avfallslag (anges med s k EWC-kod) avfallsmängd. hämtningsdatum

Djuren på gården med Jonas: Getterna | UR PlayLägg det här bland restavfall — Bostads AB Mimer

Avfallsförordning (2020:614) Svensk författningssamling

Hantering Elavfall ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Elavfall ska även hanteras varsamt så att produkterna går att demontera och inga miljöskadliga ämnen läcker ut. Endast personer med särskild behörighet i elsäkerhet får plocka bortfasta elinstallationer. El-avfallet skickas till certifierade demonteringsföretag nuari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (4). Det di ­ rektivet bör av tydlighetsskäl omarbetas. (2) Målen för unionens miljöpolitik är i synnerhet att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt

Lärlabbet: Digital kompetens i förskolan | UR Play

Nya krav på förvaring av el-avfall Altea A

SYSAV: El- och värmeproduktion. Hushållens restavfall levereras till SYSAV:s kraftvärmeverk där el och fjärrvärme produceras. Här förbränns avfallet i ugnar som håller ca 1000° C. Ugnarna har kapacitet att emot ta 50 ton avfall i timmen är uppdelat i två delar. Del 1 har underrubriken Förförelser måste komma Är vi beredda? Eller är vi redan förförda? och här skall jag gå igenom dessa punkter: 1.Det Stora Avfallet 2.Avfallets sanna natur 3.Avfallets förrädiska natur Del 2 (nästa dokument) har underrubriken Avfallets apostlar Vad händer med ditt avfall? Vad händer egentligen med grovavfallet som du lämnar på våra återvinningscentraler? Nedan kan du läsa att det allra mesta av avfallet materialåtervinns, en del energiåtervinns och en liten del läggs på deponi. Vi jobbar alltid med målsättningen att minska mängden avfall som går till deponi På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Webbplatsen är ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sverige, El-kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och Naturvårdsverket Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund och sköter sedan 2006 avfallshanteringen i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Oskarshamn, Sävsjö, Uppvidinge och Vetlandas kommuner. Vänd dig till Kretslopp Sydost om du har frågor eller synpunkter om renhållning, sophämtning och bemannade återvinningscentraler. Kretslopp Sydost:s webbplats

Lagar och regler om avfall - Naturvårdsverke

Att ta hand om avfall och avloppsvatten är en grundläggande samhällsfunktion. I Sigtuna kommun sköter det kommunala bolaget Sigtuna Vatten och Renhållning AB detta, såvida du inte har egen brunn eller enskilt avlopp Härryda Vatten och Avfall AB är ett nytt, helägt bolag inom Härryda kommun. Bolaget har ansvar för vatten, avlopp och avfall för kunder och invånare i kommunen. Bolagets verksamhetsstart var den 1 januari 2021. Verksamheterna för vatten, avlopp och avfall - som tidigare fanns inom den kommunala förvaltningen - gick då över till.

Vil du jobbe i Rakkestad kommune ? - Rakkestad kommune

El-kretsens statistik för 2017 visar att hushållen lämnar in stora mängder el-avfall i Västmanland, Heby och Enköping, även om insamlingen gått ned de senaste åren. Hushållen i vår region är duktiga på att sortera elavfall. Det gäller Västmanland samt Heby och Enköpings kommun där nästan alla våra kommuner ligger över. Släng ditt trädgårdsavfall, som gräsklipp, mossa och löv, i en separat tunna. Vi kommer sedan och tömmer din trädgårdstunna varannan vecka och ser till att ditt trädgårdsavfall blir till matjord. Storlek: 190 liter eller 370 liter. Period: Mars - november. (start: vecka 12-13, slut: vecka 46-47) Tömning: Var 14:e dag Vi hjälper våra kunder att förebygga avfall och att hantera avfall på tekniskt och miljömässigt bästa sätt. Vi har en helhetssyn på avfall och har tillgång till Tyréns samlade kompetens inom samhällsbyggnad i alla våra uppdrag. Vi arbetar särskilt aktivt med förebyggande av avfall, avfall i samhällsbyggnad, kommunal. El, telefon, internet och tv Namn på dörren Min hyra För boende Sopor och sortering Smarta skötselråd Tillval Mitt distrikt Parkering och garage Boendeinflytande.