Home

Prefekt Juridiska institutionen

JiA-dagarna – Juridiska Föreningen i Lunds arbetsmarknadsdagar

Ställföreträdande prefekt Lena Landström lena.landstrom@umu.se 090-786 77 10. Studierektor Sara Lyrenäs sara.lyrenas@umu.se 090-786 61 69. Forskningsansvarig Johan Lindholm johan.lindholm@umu.se 090-786 56 03. Institutionens historia. Juridiska institutionen bildades i samband med 1977 års högskolereform Det är inom den juridiska institutionen som den operativa verksamheten - forskning och utbildning - bedrivs. Institutionen leds av en prefekt och en stf. prefekt. Prefektens uppgift är att leda och fördela arbetet inom institutionen. Prefekten har - enligt universitetsstyrelsens beslut - resultatansvar för budget. Prefektens chef är dekanus Juridiska institutionen. Juridiska fakulteten. Webbplats: https://www.jur.lu.se/. Telefon: +46 46 222 10 00. Faxnummer: +46 46 222 44 44. Besöksadress: Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund. Postadress: Box 207, 221 00 Lund. Juridiska institutionens profil i Lunds universitets forskningsportal NYHET Den 1 juli tillträder Ulf Vannebäck som prefekt vid Juridiska institutionen. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya trio prefekter som ska leda institutionen. Text: Sofia Strömgre Prefekt & Forskningsansvarig Mikael Baaz. Proprefekt Jens Andreasson. Viceprefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå Ann-Sophie Sallander. Viceprefekt med ansvar för forskarutbildning Anna Wallerman Ghavanini. Administrativ chef Bitte Klevendal Englun

Vid Juridiska institutionen i Göteborg bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning. Sedan hösten 2004 ges ett moderniserat juristprogram med inslag av ny pedagogik, rollspel och simuleringar, utökat användande av informationsteknologi och andra interaktiva hjälpmedel, nya kurser och ett långtgående samarbete med praktiserande jurister Prefekt på juridiska institutionen, forskar om koncessioner och undervisar i fastighetsrätt Juridiska institutionen Vi erbjuder ett 4,5-årigt juristprogram, som är en av landets mest sökta programutbildningar, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Forskningen vid juridiska institutionen omfattar ett brett spektrum av samhälleligt och vetenskapligt relevanta juridiska områden och teman Vid Juridiska fakulteten finns Juridiska institutionen med över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett sextiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna. Genom åren har forskningen och utbildningen vid Juridicum vuxit och stärkts, och i dag bedrivs en betydande verksamhet vid fakulteten, med forskning och undervisning inom ett stort antal ämnen Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet. Han efterträder professorn i civilrätt Margareta Brattström, som innehaft tjänsten i sex år

Juridiska institutionen Välkommen till Juridiska institutionen! Vi är landets största juridiska institution med cirka 5500 inskrivna studenter, 200 anställda och alla de fördelar som en stor gemenskap och mångfald ger. Här bedriver vi framstående forskning och undervisning i en dynamisk miljö med stark internationell prägel Juridiska institutionen är fakultetens enda institution. Den leds av en prefekt och en ställföreträdande prefekt. Vid institutionen finns även en jämställdhets- och likabehandlingskommitté samt en lokal skyddskommitté. Vid institutionen finns följande administrativa avdelningar: biblioteket, avdelningen för distans- och uppdragsutbildning samt.

Om Juridiska institutionen - umu

Juridiska institutionen - Juridiska fakultete

Tillförordnade dekanen för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Dieter Müller, har beslutat att rekrytera en ny prefekt till juridiska institutionen.Nuvarande prefekt, Lena Wennberg, återgår till tjänsten som lektor.Bakgrunden är långvariga motsättningar i personalgruppen inom institutionen, om inte vicerektor eller dekan som är ordförande i fakultetsnämnd beslutat annat. Prefekten har ett ledningsansvar gentemot den befattningshavare till vilken delegation har skett, vilket bl. a. medför ansvar för tillsyn och uppföljning av delegerade uppgifter

Pressinformation - Juridiska fakulteten

Juridiska institutionen ska aktivt och systematiskt verka för att förebygga och motverka dis-kriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inom ramen för institutionens verk-samhet. Juridiska institutionens prefekt kan delegera de åliggande som anges i denna plan och har de Tio studenter vid juridiska institutionen på Uppsala universitet har i dagarna bekräftats smittade av coronaviruset. Nu är all fysisk undervisning inställd CHECKLISTA FÖR PREFEKT . Det är prefekten och institutionsstyrelsen som har det formella ansvaret för hur institutionen oavsett hur olika verksamheter inom institutionen är finansierade (internt uppdragsavtal granskas av juridiska avdelningen före undertecknande

Chef/prefekt . Som avdelningschef I ett fall då institutionen har egna system behöver dessa bli till föremål för momentet kravanalys. Den juridiska eller fysiska person som bestämmer ändamålen och medel för behandlingen av personuppgifter har ansvar för personuppgiftsbehandlingen Juridiska institutionen har inte några synpunkter på förslaget. I tjänsten Joachim Âh an, Prefekt Juridiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vasagatan l, Box 650, SE 405 30 Göteborg 031 786 00 00, 031 786 51 88 (fax) www.handels.gu.se Accredited b Avtal/Kontrakt (kontraktsbelopp överstiger 100 000 kr) diarieförs på institutionen. skrivs under för institutionens räkning av prefekt/stf prefekt. skickas till universitetets juridiska avdelning där det ska godkännas och varefter det undertecknas av universitetsdirektören på konsistoriets vägnar (avdelningen för ekonomi och. Prefekt är inom högskola eller universitet chef för en institution.. Prefekten har normalt ansvar för institutionens personal och ekonomi. Prefekter vid svenska universitet och högskolor utses av rektor och vanligen på förslag från personalen vid berörd institution. Att vara prefekt är numera ett myndighetsuppdrag på delegation från rektor

Gustaf Sjöberg, prefekt för Juridiska institutionen . Jane Reichel, ställföreträdande prefekt för Juridiska institutionen . Senast uppdaterad: 2 juni 2021 Webbredaktör: Staffan Westerlund Sidansvarig: Juridiska fakulteten verksamheten vid juridiska institutionen och olika utbildningsrelaterade frågor. Även under de kortare perioder då Ulf inte uppehållit ett formellt uppdrag som studierektor eller biträdande prefekt, har han fått svara på allehanda frågor om utbildning och utbildningsadministration och i praktiken fungerat som det institutionella minnet Organisation. Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ungefär 35 personer, samt ett flertal gästforskare och gästdoktorander knutna till institutet. Våra enskilda medarbetare hittar du på sidan Personal Du kan läsa hela nyheten på Karlstads universitets hemsida. Juridik ger därtill flera andra rättsvetenskapliga utbildningar, bland annat ett magisterprogram i skatterätt och bidrar med juridisk kompetens till andra ämnen inom Handelshögskolan och universitetet. Inom ämnet finns ett levande forskningsklimat som har resulterat i flera. Ulf Vannebäck har utsetts till prefekt vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya ledningen vid institutionen. Gunilla Hedwall, Skatteverkets nuvarande rättschef, blir ny chef för rättsavdelningen på Polismyndigheten

Juridiska institutionen Lunds universite

undertecknas av prefekt/studierektor. • Institutionen ansvarar för att studenten blir informerad om att anmälan upprättas. Informationen ska även ges skriftligt, eftersom det kan vara svårt att korrekt uppfatta all information vid ett möte där besked om att det föreligger misstanke om fusk lämnats Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö

Ny ledning vid Juridiska institutionen - umu

 1. ation fattas av vice prefekt vid juridiska institutionen i samråd med Ansökan om anpassningar som har att göra med undervisningssituationen ska vara juridiska institutionen tillhanda i god tid innan kursstart. Beskriv vilka anpassningar av undervisningssituationen du önskar: Förlängd tid Dato
 2. g Institutionen för psykologi Prefekt Mikael Henningsson(t.o.m. 2019-06-30) Prefekt Annika Nordlund (fr.o.m. 2019-07-01) Institutionen för social arbete Prefekt Anna-Lena Perdahl Sociologiska.
 3. Enligt Bengt Domeij, prefekt vid juridiska institutionen, handlar det inte om någon smitthärd utan om unga personer som smittats på olika platser. Enligt uppgift till UNT ska det ha varit.
 4. en. Alla studenter är hjärtligt välkomna tillbaka och då även fysiskt! Det har varit en lång tid med digital undervisning och

Åke innehade viktiga förtroendeuppdrag på Juridiska institutionen och fakulteten i Uppsala. Han tjänstgjorde bl.a. som institutionens prefekt under åren 1983-1991. Han var fakultetens dekanus. Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning Nils Hertting, docent i statskunskap och prefekt för IBF Moderator: Susanne Urban, docent och universitetslektor i sociologi vid IB Antagning av industridoktorand är ej delegerat till prefekt/institution. En samverkan måste ske med juridiska avdelningen innan förslag om antagning av och kontraktskrivande med företaget. Fakulteten rekommenderar att ett avtal tecknas mellan institutionen och företaget, för att klargöra företagets åtagenden i studierna

Kontakt Handelshögskolan, Göteborgs universite

Juridiska institutionen Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska Lärare/Forskare. Här nedan hittar du kontaktlistan för våra lärare och forskare. En mer ingående ämnesindelning av lärarna/forskarna kan du hitta i undersidorna till Forskningsområden Juristprogrammet. 270 HP. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet är en modern juridikutbildning för dig som vill arbeta inom privat eller offentliga sektor. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig att behärska den juridiska metoden genom färdighetsträning i skriftlig och muntlig. Biträdande prefekt, juridiska institutionen, Umeå universitet National Category Law (excluding Law and Society) Identifiers urn:nbn:se:umu:diva-175563 (URN) 9789178553174 (ISBN) Available from: 2020-10-02 Created: 2020-10-02 Last updated: 2020-10. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både med avseende på antal forskare och studenter. Så gott som alla rättsvetenskapliga områden finns representerade. Vid juridiska fakulteten finns en institution - Juridiska institutionen. Tillsammans kallas fakulteten och institutionen ofta för.

Om oss Juridiska institutionen, Göteborgs universite

 1. Prefekt kan vid dessa ärenden utse ytterligare en person från institutionen att ingå i nämnden vid beredning, men ej vid beslut. Beredning av ärenden Underlagshandlingar skickas till lfn@handels.gu.se i pfd-format, sammanslagna till ett dokument per ärende, senast 9 arbetsdagar före aktuellt sammanträde, se sammanträdestider i högermarginalen
 2. arier gick från tre till två timmar. Kursens styrkor enligt studenterna (Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat,.
 3. istrativa handlingar. Allmänna handlingar av vikt för institutionens verksamhet som kommer in eller upprättas vid institutionen, däribland e-post, diarieförs. Från.

Juridiska institutionen - umu

Juridiska institutionen. Kontaktuppgifter. Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26, Postadress: Box 512, 751 20 UPPSALA Tfn: +46 18 4712007 Webbplats. Institutionsmeddelanden. Material till HT 21 2021-08-03 12:43 Sommartider Utbildningskansliet. beslutar prefekt vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) att följande organisation och delegation ska gälla inom institutionen. juridiska personer, attesteras av administrativ chef i förening med ställföreträdande prefekt. Institutionen för klinisk vetenskap Att vara prefekt är numera ett myndighetsuppdrag på delegation från rektor ; Umeå universitet. 901 87 Umeå. Tel: 090-786 50 00. Kontakta oss. Hitta till os Tor Söderström är professor i pedagogik vid Umeå universitet och kommer som prefekt att ansvara för institutionen Fysisk aktivite lämnas av prefekt och dekan på en särskild blankett som Forskningsservice tillhandahåller. 4. När ett avtal mellan parter i ett projekt ska granskas av Juridiska avdelningen och därefter undertecknas, ska prefekt lämna ett skriftligt godkännande till Forskningsservice

Juridiska institutionen, Göteborgs universite

Digitala frukostseminarier. På grund av rådande situation med Coronapandemin beslutade IBF att ställa in Bostadsmötet som skulle ha hållits under hösten 2020. Istället arrangerar IBF en frukostseminarieserie, som sänds på webben. Alla seminarier spelas in och går även att se i efterhand. Tidpunkten för seminarierna är kl. 9.15-10.15 Juridiska fakulteten och Juridiska institutionen stödjer helhjärtat #medvilkenrätt-uppropet och vill här kort informera studenter om ansvaret och rutinerna vid eventuella trakasserier eller tas på största allvar. Studenterna kan anmäla sådana händelser till institutionsledningen (prefekt eller stf prefekt),. Åke Saldeen innehade viktiga förtroendeuppdrag på juridiska institutionen och fakulteten i Uppsala. Han tjänstgjorde som institutionens prefekt under åren 1983-1991. Han var fakultetens.

Om oss på Kulturgeografiska institutionen. Kulturgeografiska institutionen är en dynamisk och internationell forsknings- och utbildningsmiljö, som finns såväl i Uppsala som på Campus Gotland. Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi. Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) Institutionen för naturvetenskap (NAT) Institutionen för omvårdnad (OMV) Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO) Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag, kl. 8-16 STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW, SCCL fastställda av rektor 2000-09-21 att gälla tills vidare, reviderade 2006-10-05 och 2019-12-05. Beslut 2019-12-05 Dnr SU FV-1.2.1-4164-19 Juridiska institutionen. Organisation: bibliotek. 7 delade forskningsoutput Institutionen för teknik och samhälle. Institutioner vid LTH. Organisation: Institution. 6 delade forskningsoutput.

Information från Juridiska institutionen inför alla kommande tentamensperioder 2017-12-20 10:01 Med anledning av universitetets centrala regler rörande genomförande av tentamen, får inte tentander lämna lokalen under pågående skrivtid Det ger en trygghet för de biträdande lektorerna, och ger också fakulteten möjligheten att för lång tid framåt knyta dessa forskare och lärare till sig, säger Bengt Domeij, prefekt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Anna Malmber Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Från och med 1 november 2021 kommer alla kurser ha obligatoriska delar som kräver närvaro på campus

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet har fått ny prefekt och ställföreträdande prefekt. Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69.. Prefekt/motsvarande kan vid inledande bedömning finna att det saknas anledning att vidta ytterligare åtgärder. I det fall ett ärende har utretts av juridiska avdelningen kan chefen för juridiska avdelningen, utifrån framlagd rapport, besluta att avsluta ärendet eller överlämna det till prefekt eller alternativt till rektor

Om fakulteten - Juridiska fakulteten - Uppsala universite

Bengt Lundell, född 1951, är docent och lektor vid Lunds universitets juridiska fakultet. Han har tidigare varit prefekt för juridiska institutionen. Han har en fil. mag. i statsvetenskap och en fil.dr.. Lundell är känd expert på konstitutionella och offentligrättsliga frågor, och framträder vid förekommande tillfällen[förtydliga] i Riksdagen med expertutlåtanden i juridiska frågor Chef för juridiska avdelningen Dokumenttyp: Anvisning 6.1.3 Prefekt vid institutionen Om institutionen byter namn, omorganiseras, ändrar inriktning osv. räknas detta inte som om institutionen har upphört. Det tidigare arkivet ska istället ingå i de

Institutionen för företagsekonomi den 15 april 2015. Jaan Grüberg, prefekt Leif Karlsson, kursadministratör, vik. arkivredogörare Inka Ollikainen, personalsamordnare Enheten för informationsförsörjning, Juridiska avdelningen inom Förvaltningen. 7 Uppsaladoktorand anklagade prefekt för vetenskaplig oredlighet: förbjöds söka forskningsmedel. Vad hjälper det att det finns fina lagar och regler när cheferna gör allt för att kringgå dem för att skydda sig själva och varandra. Ett aktuellt fall vid Uppsala universitet illustrerar hur man vid Institutionen för lingvistik och.

Margareta Aspan - Stockholms universitet

InfoTorg Juridik - Bengt Domeij ny prefekt på Juridicu

 1. istrativ chef. Maria Bywall, 018-673106 maria.bywall@slu.se. Personal på institutionen. Postadress. Box 7032. 75007 Uppsala. Besöksadress.
 2. ologiska institutionen
 3. Prefekt Våldtäkt i Sverige 1990-2013: ett Juridiska institutionen Centre for Oresund Region Studies Publiceringsår. 2016. Språk. Svenska. Sidor. 82-82. Publikation/Tidskrift Genusvetenskapliga institutionen på LinkedIn; Hela vägen upp.
 4. . Intervjuerna genomförs antingen digitalt eller på Uppsala universitet och beräknas ta 30-60
 5. åren 2001-2004 var han en upattad prefekt vid institutionen. Efter avslutad prefektperiod, fortsatte Örjan att bidra till såväl Juridiska institutionen som den samhällsvetenskapliga fakulteten, genom att han bland annat varit ordförande för .
 6. ationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget
 7. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt. Följande institutioner och motsvarande enheter har verksamhet vid Campus Helsingborg: Institutionen för kulturvetenskaper Institutionen för service management och tjänstevetenskap Institutionen för strategisk kommunikation Juridiska institutionen LTH Ingenjörshögskolan Socialhögskolan.

Om institutionen - Juridiska institutione

 1. Margareta Brattström, jur kand 1990, professor, prefekt vid juridiska institutionen Thomas Bull, jur kand 1992, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen Mattias Dahlberg, jur kand 1993, professor, dekanus vid juridiska fakulteten Torgny Håstad, jur kand 1967, professor, f.d. justitieråd i Högsta domstole
 2. ation vid funktionsnedsättning Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kurssekreterare/amanuens att exa
 3. Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, som fungerat som samordnare för de särskilda medel som enligt överenskommelse mellan Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning och Prefekt- och dekanmöten: Universitetet i Örebro den 8 november 2006
 4. Prefekt Introductory Chapter: Rape Narratives in Motion Författare. Lena (Juridik) Juridiska institutionen Institutionen för kulturvetenskaper Avdelningen för etnologi Publiceringsår. 2019. Språk. Engelska. Sidor. 1-16 Genusvetenskapliga institutionen Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, Lun
 5. unde
 6. Institution Juridiska institutionen Ämne Juridik och rättsvetenskap Fördjupning: GXX - Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras Beslut Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2017-01-25. Reviderad av juridiska institutionens prefekt (del) 2018-05-07. Förkunskarav och andra villkor för tillträde till kurse
 7. Postdoc, Juridiska fakulteten Rosalia Camporeale Postdoc, Trafik och väg, LTH. Gunilla Carlsson Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, biträdande prefekt, Medicinska fakultete

Video: Fakultets- och institutionsledning - L

Rektor har gett juridiska avdelningen inom universitetsförvaltningen i uppdrag att sköta utredningen av anmälan. Den sköts alltså inte av institutionen. Om du som student blir fälld för fusk eller någon annan av disciplinförseelserna så får du en varning eller stängs av från undervisning under en begränsad tid, vanligast i sex veckor, som allra längst sex månader Juridiska institutionen Prefekt: Thomas Erhag Proprefekt: Sara Stendahl Litteratur, idéhistoria och religion Prefekt: Cecilia Rosengren Proprefekt: Arne Rasmusso Juridiska institutionen är skyldig att utvärdera samtliga kurser som ges vid institutionen. Kursvärdering skall därför sammanställas i enlighet med den gällande ordningen vid Juridiska institutionen. Student som är behjälplig med sammanställandet av kursutvärderingen har rätt till viss ersättning samt intyg.€ € Övrigt